Board members & Statutory auditors

Board members

Chairman Shigeki Kinoshita
President Yoshinobu Hotta
Vice president Kunihiro Morimoto
Managing Director Takashi Mizushina
Toshiki Sanaga
Yoichi Hayata

Hideki Asada

Director Tamon Tsuda

Chiho Takeda

Hiroaki Sato

Statutory auditors
Standing statutory auditor Atsumi Masada
Outside statutory auditor Norihide Bessyo

Hitoshi Nakagawa

Executive Officer

Managing Executive Officer

Shinichi Nanba
Masaki Hama
Executive Officer Tomohiro Miyoshi
Tetsuya Bando
Shuji Kawano
Shunji Minami
Norihiko Kashimura
Hideharu Nagasawa
Takashi Hanamure
Shuichi Shimomura